سرپرست منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

نام و نام خانوادگی: خانم مریم نصیری

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

 سمنان - بلوار بسیج -معاونت توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

تلفن مستقیم :33448951 -داخلی:2032