صندوق الکترونیکی اعلام تخلف کارمندان

این صندوق براساس ماده 49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در معرض دید ارباب رجوع قرار گرفته است تا در صورت هرگونه نارضایتی یا تاخیر در اقدام قانونی، شکایت خود را اقدام نمایند. لازم بذکر است نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل از نصادیق تخلفات اداری مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات و قابل پیگرد اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.
به موجب تبصره ماده قانونی فوق الاشاره شکایاتی که فاقد نام و نشانی باشند قابل رسیدگی در هیاتها نبوده و به ادارات بازرسی جهت اقدام قانونی ارسال می شود.
نام و مشخصات فرد شاکی به صورت محرمانه نزد هیات می ماند و در صورت ضرورت با اطلاع شاکی افشا خواهد شد.
ذکر محل خدمت کارمند (متشاکی) و ارسال مدارک و مستندات در رسیدگی تسریع خواهد بخشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن ثابت و همراه قید گردد تا در اولین فرصت تماس گرفته شود.
برای پیگیری شکایات با دفتر هیات تماس گرفته شود.
این صندوق هفته ای یک مرتبه توسط مسئول دفتر هیات باز می شود.
آدرس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان: بلوار بسیج ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. شماره تماس: 33441015