دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.
دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار سرپرست امور شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
تهیه کننده:

.

گالری عکس مرتبط