تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دانشگاه منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت ها در راستای تحقق مأموریت های اصلی دانشگاه.

- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری به سایر فعالان.

- تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت ها.

- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیت ها، اولویتها ، اهداف کمی، زمان بندی، شیوه واگذاری، مقررات و نظایر آن.

-راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی به سایر بخشها و تدارک زیرساخت ها و منابع

کمیته ساختار و فن آوری اطلاعات

ردیف

نام  اعضاء

سمت

توضیحات

1

دکتر پهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

معمارزاده

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

دبیر کمیته

3

دکتر جندقی

معاون بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان

عضو کمیته

4

حمید رضا مومنی

مدير منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني

عضو کمیته

5

احمد صدیقی

مدير امور حقوقي

عضو کمیته

6

مهدی طاهریان

مدير مالی

عضو کمیته

7

علی اصغر همتی

مدير برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد

عضو کمیته

8

محمد حسن تجلی

مدیر حراست

عضو کمیته