راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دانشگاه

- تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه ها

- مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارائه گزارش

- تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها

- تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دانشگاه و ارائه گزارش به کارگروه راهبری توسعه مدیریت

کمیته  مدیریت عملکرد

ردیف

نام  اعضاء

سمت

توضیحات

1

دکترپهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

فاطمه تیموری

کارشناس مسئول سیستم ها و روشها

دبیر کمیته

3

معمارزاده

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

عضوکمیته

4

حسین همتیان

مدير آمار و فناوري اطلاعات

عضو کمیته

5

تجلی

مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

عضو کمیته

6

صفری

مدير شبكه و ارتقاي سلامت

عضو کمیته

7

نجمدی

كارشناس نظارت برموادغذايي

عضو کمیته

8

عباس ذاکریان

مدير برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد

عضو کمیته

9

علی خدابخش

كارشناس مسئول امورحقوقي

عضو کمیته

10

غفاری

معاون مدير آموزش و تحصيلات تکميلي

عضو کمیته

11

رهایی

كارشناس آمار

عضو کمیته

12

مطهره تجلی

كارشناس ساختمان

عضو کمیته

13

یوسفی نژاد

كارشناس روانشناسي و اعتياد

عضو کمیته

14

بتول لاجوردی

كارشناس انتقالات

عضو کمیته

15

علی بابایی

سرپرست بازرسي و ارزيابي عملكرد

عضو کمیته

16

آزیتا سیف پور

رئيس اداره دريافت وپرداخت

عضو کمیته

17

زهرا مهدیان

مدير روابط عمومي و امور بين الملل

عضو کمیته

18

مریم نصیری

كارشناس معاونت اجتماعی

عضو کمیته

19

فدائیان

كارشناس مسئول امورحقوقي

عضو کمیته