اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

- -تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.

- -تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و ...

- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه.

- -راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

- -تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع.

- -تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن.

کمیته ارتقاءسلامت نظام اداری دانشگاه

ردیف

نام  اعضاء

سمت

توضیحات

1

آقای دکتر پهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

آقای محمد رضا علی بابایی

رئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

دبیر کمیته

3

آقای  دکتر تجلی

مدیر حراست

عضو کمیته

4

آقای دکتر حافظی

مدیر امور بیماریها ومراکز تشخیصی ودر مانی

عضو کمیته

5

آقای دکتر امیدیان

مدیر منابع انسانی دانشگاه

عضو کمیته

6

آقای طاهریان

مدیر امور مالی

عضو کمیته

7

آقای مهندس همتیان

مدیرآمار وفناوری اطلاعات

عضو کمیته

8

آقای فدائیان

معاون اداره حقوقی

عضو کمیته

9

خانم معمارزاده

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

عضو کمیته