اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی

 

  • طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه
  • تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی در بستر فناوری اطلاعات
  • طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دانشگاه
  • استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه (کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز)
  • اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات
  • اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرائی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنتظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

کمیته سرمایه انسانی دانشگاه

ردیف

نام  اعضاء

سمت

توضیحات

1

آقای دکتر پهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

آقای دکتر امیدیان

مدیر منابع انسانی

دبیر کمیته

3

خانم معمارزاده

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

عضو کمیته

4

خانم مقبل

رئیس اداره کارگزینی

عضو کمیته

5

آقای طاهریان

مدیر امور مالی

عضو کمیته

6

آقای همتی

مدیر بودجه و پایش عملکرد

عضو کمیته

7

آقای شاطری

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

عضو کمیته

8

آقای بابائی

رئیس اداره بازرسی

عضو کمیته

9

آقای دکتر تجلی

مدیر حراست

عضو کمیته

10

آقای کلاهدوز

مشاور رئیس دانشگاه

عضو کمیته

11

آقای یحیایی

مدیر اجرائی حوزه ریاست

عضو کمیته