شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1393/04/31 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور، به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی‌ نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره 206/93/560 مورخ 1393/01/23 رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود. براساس ماده 3 ابلاغیه مذکور، دانشگاه می‌تواند نسبت به تشکیل «کارگروه راهبری توسعه مدیریت» اقدام نماید.

 

اهداف کارگروه راهبری توسعه مدیریت

کارگروه راهبری توسعه مدیریت، می‌تواند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی، برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری، نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیربط، اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند.

 

شورای راهبری توسعه مدیریت 

ردیف

نام  اعضاء

سمت

توضیحات

1

دکتر دانایی

ریاست دانشگاه

رئیس کمیته

2

دکترپهلوان

معاون توسعه مدیریت و منابع

دبیر کمیته

3

معمارزاده

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

عضو کمیته

4

دکتر امیدیان

مدیر منابع انسانی

عضو کمیته

5

حسن ادهم

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

عضو کمیته

6

دکتر جندقی

معاون امور بهداشتی

عضو کمیته

7

دکتر کسائیان

معاون آموزشی

عضو کمیته

8

دکتر گوهری

معاون درمان

عضو کمیته