نام ونام خانوادگی: مصطفی فرخ نژاد
پست :کارشناس مسئول مهندسی مشاغل
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت
وظایف:
 • بررسی و نظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه.
 • تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات.
 • بررسی و اقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان.
 • بررسی شرایط احراز و اعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین.
 • همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.
 • پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی و قانونی کارمندان دانشگاه.
 • ارائه پیشنهاد در خصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرح­های طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایي آن.
 • همکاری و هم­فکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل­هاي اداري مربوطه.
 • انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد  درخواستی.
 • همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل و شاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته­های شغلی .
 • شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذی­ربط.
 • همکاری و انجام فعالیت­های لازم در مورد طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع و تصویب در مراجع ذیربط.
 • انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم.
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا
 • معلومات و توانمندی­های شغلی و بکارگیری آن در انجام وظایف محوله
 • مطالعه وپیشنهاد ایجاد مشاغل جدید مورد نیاز دانشگاه
 • پاسخ به استعلامات,استفهامات و درخواست های واحدهای تابع دانشگاه
 • بررسی درخواستهای ارسالی در سامانه مهندسی مشاغل مربوط به ارتقا رتبه ,طبقه ,احتساب مدرک تحصیلی و انتصاب کارکنان و اعلام نظر به مدیریت منابع انسانی جهت انجام اقدامات لازم
 • همکاری در برگزاری دوره های توانمند سازی و باز آموزی مقررات روشها و رویه ها ی طبقه بندی مشاغل  ویژه مدیران وکارکنان
 • همکاری و بازنگری مقررات طبقه بندی مشاغل دانشگاه 
 • مطالعه وپیشنهاد ایجاد مشاغل جدید مورد نیاز دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل در احکام صادره از سوی مدیریت منابع انسانی
 • نظارت وپایش عملکرد کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه