کارکنان و کارشناسان مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

شماره تلفن

مستقیم

داخلی

1

 حمید رضا مومنی

مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

33441021

2000

2

حمید خدائی

کارشناس تاسیسات

33441021

2008

3

مجید صابر لتیباری

کارشناس تاسیسات

33441021

2009

4

امین ضمیری

کارشناس تاسیسات 

33441021

2010

5

سعید آقابابائیان

کارشناس تاسیسات

33441021

2010

6

عادل رستمیان

کارشناس تاسیسات

33441021

2001

7

حسین نجد

کارشناس ساختمان

33441021

2006

8

علی تقوی پور

کارشناس مسئول امور پیمان و رسیدگی

33441021

2003

9

علی فدائی اسلام

کارشناس مسئول طرح های عمرانی

33441021

2004

10

امید قریبیان

کارشناس ساختمان

33441021

2015

11

مطهره تجلی

کارشناس ساختمان

33441021

2002

12

احسان رجبی

کارشناس ساختمان

33441021

2007

13

علیرضا دوست محمدی

کارشناس ساختمان

33441021

2005

14

ید ا... شمس

معمار تجربی

33441021

2015

آدرس : سمنان –بلوار بسیج- جنب اداره آموزش و پرورش –ستاد معاونین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان –طبقه همکف –واحد توسعه و تامین منابع فیزیکی

تلفنخانه : 33441021-33448995