مدير توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا مومنی

 

 پست سازمانی: رئيس گروه فني نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران از دانشگاه سمنان

 تلفن مدیریت : 02333441021-31052000

 

   اهم وظایف مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی :

 •     مطالعه دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی مقامات ذیصلاح به منظور نظارت هرچه مطلوبتر پروژه های عمرانی و تاسیساتی 
 •     بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحد های دانشگاه برای توسعه و عمران و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح به منظور اخذ تصمیم
 •     تهیه و تنظیم برنامه و طرح های عمرانی در زمینه کاهش هزینه های ساختمانی و تاسیساتی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی
 •     سیاست گذاری و کنترل بودجه های عمرانی جهت پیشبرد فعالیت های عمرانی
 •     مطالعه و بررسی تکنولوژی های جدید ، مصالح ساختمانی و تاسیساتی جدیدجهت به کارگیری در پروژه ها
 •    شرکت در کمیسیون های فنی و سمینارهای تخصصی و بازدیدهای علمی مرتبط
 •     شناخت و به کارگیری مهندسین مشاور جهت تهیه طرح و مشخصات و محاسبات فنی پروژه ها
 •     پیگیری انعکاس وضعیت پروژه ها از نظر پیشرفت فیزیکی ، جذب اعتبارت و مشکلات فنی و مالی به مقامات مافوق و دفتر فنی و زارت متبوع
 •     نظارت دقیق و عالیه بر عوامل تحت پوشش در خصوص فعالیت عمرانی دانشگاه
 •     ابداع و به کارگیری شیوه های نوین و مناسب در جهت اصلاح و بهبود روش ها و کاهش هزینه ها.
 •     ارائه پیشنهادات سازنده و نو در زمینه های شغلی
 •     پیش بینی و پیشنهاد بودجه و پرسنل مورد نیاز در فعالیت های عمرانی و تاسیساتی دانشگاه
 •     بررسی و تائید صورت وضعیت ها
 •     شناسایی استعداد و توانمندی های کارکنان تحت سرپرستی و توجه به مسائل و مشکلات ایشان در جهت رفع آنها
 •     توزیع کارهای محوله (فنی ، نظارتی و رسیدگی...) پروژه های عمرانی یا تعمیراتی براساس توانمندی های کارکنان تحت پوشش
 •   انجام ارزشیابی سالانه پرسنل تحت سرپرستی براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
 •     تهیه و تدوین و بازنگری شرح وظایف کارکنان تحت پوشش براساس چارت تشکیلاتی
 •     برنامه ریزی برای تامین و احداث فضاهای کالبدی دانشگاه با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 •     همکاری در برنامه مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی
 •     تهیه طرح جامع دانشگاه و تامین امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه دانشگاه
 •     پیشنهاد بودجه عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه دانشگاه در هماهنگی با مدیریت برنامه و بودجه
 •     دفاع از کلیه طرح ها و برنامه های تدوین شده در مراجع ذیصلاح از سوی دانشگاه و پیگیری آنها با هماهنگی دیگر مدیریت های مرتبط
 •     جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز از تاسیسات و ابنیه دانشگاه جهت بهره برداری در برنامه ها و طرح های مورد مطالعه
 •     تدوین سیاست های کلی و خط مشی های مدیریت در جهت نیل به مقاصد دانشگاه و پیشنهاد به هیات رئیسه جهت تصویب
 •     اقدام جهت تهیه زمین های مناسب برای دانشگاه
 •     تائید و امضای احکام درخواست ماموریت ، اضافه کاری ، حق فنی ، مرخصی روزانه و شخصی و...