مدير امور مالي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

نام و نام خانوادگی : حامد رحیمیان

پست سازمانی: سرپرست امور مالي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس حسابداری 

وظایف محوله:

- تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق اين آيين نامه و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.

- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.

- تبادل اطلاعات مالي حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول

- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد ها

- نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.

- شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي ها


تلفن دفتر مديريت : 33448954