نام و نام خانوادگی: آقای محمد رضا علی بابایی

پست سازمانی: مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مديريت امور مالي

شماره تماس: (داخلی 2041)  33441022 - 023

 

 

شرح وظایف

ایجاد زمینه مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها

نهادینه نمودن تحقیق و توسعه در فعالیت های امور خدمات پشتیبانی

استفاده بهینه از فرصت ها و رفع تهدید ها در حوزه خدمات پشتیبانی

ارتقاء شاخص های ارزیابی امور قابل واگذاری به تفکیک نوع واگذاری

فارهم نمودن فرصت یکسان برای دسترسی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصات و مزایده ها

اصلاح و ارتقاء فرآیند های انجام کار در امور خدمات پشتیبانی

نظارت بر بهینه سازی فضاهای فیزیکی موجود دانشگاه با هماهنگی سایر واحدهای مربوطه

ایجاد بانک آمار و اطلاعات در حوزه امور خدمات پشتیبانی

ارتفاء آموزش روش های حفظ و نگهداری سیستم های تاسیساتی و نظارت بر واگذاری های مربوطه

ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کاهای ارانی در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی

ارتقاء شیوه نیازسنجی و خرید تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه

تسهیل فرآیندهای جاری و برون رفت از معضلات نظام متمرکز

برنامه ریزی خرید و نظارت بر بیمه نامه های مورد نیاز اشخاص و اموال دانشگاه

نظارت بر اجرای مستمر کمیته های تخصصی امور خدمات پشتیبانی و استفاده از راهبردهای عملیاتی کمیته ها

برنامه ریزی، نیازسنجی و اجرای آموزش های تخصصیو شعلی کارکنان خدمات پشتیبانی

تامین و تحویل لوارم، تجهیزات، لوارم مصرفی و اداری مورد نیاز مدیریت های ستادی

نظارت بر اجرای خدمات عمومی و امور مربوط به نگهداری و محوطه سازی ستاد مرکزی و کلیه واحدهای تابعه