معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش پهلوان

پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی طب کار

وظایف محوله:

- تهيه و پيشنهاد خط مشي‌هاي اداري و مالي دانشگاه در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهاي مورد نظر دانشگاه به شوراي دانشگاه

- نظارت بر اجراي خط مشي‌هاي تصويب شده از واحدهاي دانشگاه

- نظارت برحسن انجام امور اداري، مالي ، خدماتي و تعميراتي دانشگاه

- ايجاد هماهنگي بين امور ستادي دانشگاه با وظايف و مسئوليتهاي اصلي بمنظور دستيابي هر چه سريعتر به هدف‌هاي مورد نظر

- شركت در كميته‌ها، كنفرانسها، كميسيون‌ها و سمينارهاي اداري و مالي

تلفن دفتر معاونت : 33448952-33448951