مسول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

نام و نام خانوادگی : آقای جواد کیقبادی

پست سازمانی: مسئول  دفتر مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

وظایف محوله:

 

تلفن دفتر معاونت : 33448952-33448951

Email:dmr@semums.ac.ir