نام و نام خانوادگی: مهندس علی شاطری

شماره تماس: (داخلی 2041) 33441022 - 023