مدير برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی : علی رضا مصدق

 

 پست سازمانی: سرپرست برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی 

 

تلفن مدیریت : 4450886

Email : budgetsemnan@semums.ac.ir