ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره داخلی جایگزین شماره داخلی
1 حسن ادهم مدیر توسعه سازمان و تحول ادرای 2028 فاطمه تیموری 2028
2 مصطفی فرخ نژاد کارشناس مسئول مهندسی مشاغل 2026 فاطمه تیموری 2024
3 فاطمه تیموری کارشناس مسئول سیستم  ها و روشها  2021 مصطفی فرخ نژاد 2021
4 بتول لاجوردی کارشناس مسئول مهندسی سازمان 2026 فاطمه تیموری 2026

شماره تلفن همراه آقای ادهم:09195444012

ایمیل آقای ادهم:hasan_1347@yahoo.com