فرآيند انتصابات، احتساب مدارک تحصیلی ،احتساب سوابق تجربی ، دولتی   در حوزه ستادی

1

درخواست كتبي فرد متقاضيبا توجه به نوع درخواست  به انضمام  مدارک مربوط  از طریق اتوماسیون اداری

2

اظهار نظر مقام مافوق

3

ارجاع به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری   جهت بررسی از نظر شرایط احراز، پست بلاتصدی ،مدارک مربوطه(سوابق تجربی و دولتی )

4

اخذ نظر از معاونت تخصصی در صورت لزوم با توجه به نوع درخواست

5

طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل

5

تنظیم صورتجلسه کمیته اجرایی  مهندسی مشاغل بر اساس نوع درخواست

6

امضاء توسط اعضاء کمیته  اجرایی مهندسی مشاغل

7

انجام استعلام در صورت نياز توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

8

ابلاغ توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع

9

صدور حکم با توجه به ابلاغ