تعیین زمان ارائه مستندات تجربی جهت رتبه عالی

کارمندانی که در ارائه مدارک و مستندات تجربی رتبه عالی جهت تکمیل امتیاز جدول ارتقاء تاخیر دارند: کارمندان موصوف از زمان استحقاق رتبه عالی سه ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و مستندات تجربی خویش اقدام نمایند؛ بدیهی است پس از مدت مذکور، زمان تعیین رتبه عالی از تاریخ تصویب کمیته مهندسی مشاغل می باشد. تاریخ اجراء از تاریخ اعلام خبر می باشد.(18مهرماه97)                    شماره 147398       مورخه 18/7/97             سایت گروه مهندسی مشاغل   

 

مهلت ارائه مدارک مربوط به رتبه عالی