برنامه عملیاتی دفتر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه در سال 1399 در سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی - معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی