ابلاغ دستورالعمل انتصاب مدیران
دستورالمعل کارکنان ایثارگری
بخشنامه
احتساب حق اشعه و سختی کار روانی و بخش های روانی و سوختگی بیمارستان های عمومی
دستورالعمل خویش فرمایی
بخشنامه مشمول صندوق بازنشستگی کشوری
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری
بخشنامه- ادامه اشتراک بازخرید خدمت،مستعفی، اخراجی، انتقالی بدون حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری
لغو بخشنامه تبدیل قرارداد کارگری به قراردادکار معین پس از اتمام طرح
بازنشستگی همسران و فرزندان شاغل شهدا با استفاده از سنوات ارفاقی
تصویب نامه هیئت محترم وزیران درخصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی بند(خ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور
مراحل ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان قرارداد کار معین
در خصوص کسور بازنشستگی
شرایط احراز شغل بهورز
بخشنامه ساختار
اصلاحیه شناسنامه شغل بهورز
کسر اقساط مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه
بازنگری لغو تداوم طرح نیروی انسانی
فوق العاده ایثارگری رزمندگان دارای مدت کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه
شرایط اعطای ماموریت آموزشی مربیان
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال 1399
مرخصی زایمان کارکنان که سرپرست کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
مرخصی زایمان ضریب k
دستور العمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان آزمایشی به رسمی
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی استعلاجی و مراقیت شیردهی
فرایند تبدیل وضع
فرم تبدیل وضع از پیمانی  به رسمی آزمایشی
فرم تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
اصلاح مواد 97و98 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی
اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
برخی از قوانین رسیدگی به تخلفات اداری
آیین نامه اداری و استخدامی هیئت علمی
آیین نامه اداری و استخدامی غیر هیئت علمی
بهره مندی فرزندان شاهد از سنوات ارفاقی
دستورالعمل کسر ساعات کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری به همراه تعهدنامه
شرایط استفاده از مزایای آیین نامه نخبگی و استعداد برتر