بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع از کارگاه احداث بخش سوختگی و سرطان بیمارستان کوثر سمنان
بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع از کارگاه احداث بخش سوختگی و سرطان بیمارستان کوثر سمنان

بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع از کارگاه احداث بخش سوختگی و سرطان بیمارستان کوثر سمنان

بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع از کارگاه احداث بخش سوختگی و سرطان بیمارستان کوثر سمنان